1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer,

med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver sælger tilbud, der
ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er
kommet frem til sælger senest 2 uger fra tilbudets dato. Eventuelle udgifter til
Tele Danmark for oprettelse af monopol skillepunkt og frikøb af lokalnet er
ikke indeholdt i tilbudet.


3. Pris

3.1. Alle priser er, hvor andet ikke er angivet, i danske kroner og ekskl.
moms. Køber er forpligtet til, indtil leveringen, at acceptere ændringer i
prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger, som
følge af ændringer i valutakurser, ændringer eller pålægning af told, skatter
og afgifter, og offentlige gebyrer m.v. af enhver art vedrørende den aftalte
leverance.
3.2. Enhver form for installation er ikke inkluderet i prisen, medmindre det
udtrykkeligt er skriftligt angivet.
 

4. Betaling

4.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige
betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved
levering.
4.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold
(fordringshavermora), er køber - med mindre sælger skriftligt meddeler køber
andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om
levering var sket til aftalt tid.
4.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne
renter af den til enhver tid værende retsgæld fra forfaldsdag med 2% pr.
påbegyndt måned.
4.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på
sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at
tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen
art.
 

5. Ejendomsforhold
 

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige
retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af
påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har transporteret
sin ret, jfr. pkt. 11.
 

6. Levering

6.1. Levering sker på sælgers adresse, uanset om sælger ved egen folk eller
ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til
køber.
6.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse
med de forhold, der foreligger ved tilbudets fremsættelse/aftalens indgåelse.
Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af
leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende,
som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen
beføjelser overfor sælger.
 

7. Mangler og reklamation

7.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det
solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Køber opfordres til at foretage
en meget grundig undersøgelse/testning af batterier, akkumulatorer og
krystaller, idet sælger ikke påtager sig noget mangelansvar for sådanne
produkter, med mindre manglen er blevet påberåbt inden 30 dage efter
leveringsdatoen.
7.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber inden 14 dage fra
leveringsdatoen give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori
manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget
manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre
manglen gældende.
7.3. Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig
manglen overfor sælger, kan han ikke gøre den gældende. For dele, der er
udskiftet eller repareret, påtager sælger sig de forpligtelser, som gælder for
det oprindeligt solgte, i et tidsrum af 12 måneder.
7.4. Forandring eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke,
fritager sælger for enhver forpligtelse.
7.5. Reklamationsfristen for akkumulatorer og krystaller er dog kun 30 dage.
 

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for
den solgte genstand.
8.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i
anledning af aftale, herunder indirekte tab, der opstår som følge af
forsinkelse eller mangler ved det solgte.
8.3. Sælger påtager sig intet ansvar for forstyrrelser af, eller fra andre
radiotjenester som følge af sælgers produkter. Køber må nøje sætte sig ind i
de til enhver tid gældende regler for brug af radiotjenester.
8.4. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de
forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt, herunder arbejdskonflikter hos andre end sælger og sælgers
underleverandør og enhver anden omstændighed.
8.5. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber,
dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 8.4.
 

9. Returnering
 

9.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
9.2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt
det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af
mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage.
 

10. Produktansvar

10.1. I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder
følgende vedrørende sælgers produktansvar.
10.2. Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden
skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har
ansvaret for.
10.3. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som
indtræder, medens det solgte er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke
ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på
produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast
ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade.
10.4. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller
andet indirekte tab.
10.5. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for
tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme
omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker.
10.6. Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke hvis han har gjort
sig skyldig i grov uagtsomhed.
10.7. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om
erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette
den anden herom.
10.8. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved
den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst
mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.
 

11. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold
til aftalen til tredjemand.
 

12. Værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og
Handelsretten, og efter dansk ret.
 

13. Kulance
 

I tilfælde af at sælger i enkelte tilfælde beslutter sig for helt eller delvis at
give afkald på sine rettigheder i henhold til nærværende salgs- og
leveringsvilkår af kulancemæssige grunde, kan det ikke tages som udtryk for,
at sælger også for fremtidig samhandel med køber har givet afkald herpå.
Salgs- og leveringsvilkårenes bestemmelser vil være gældende i alle tilfælde,
hvor sælger ikke udtrykkeligt på forhånd har ønsket at fravige disse.
 

14. Forbrugersalg
 

Ved salg til forbruger er ovenstående bestemmelser kun gældende,
såfremt de ikke strider mod eksisterende ufravigelig
forbrugerlovgivning.
 

Siden bruger cookies fordi det er nødvendigt for at websitet fungerer. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.
Du kan altid slette cookies i din browsers indstillinger. Læs mere om cookies.

Acceptér cookies